Jaarthema

Sedert enkele jaren werkt het Humanistisch Verbond opnieuw met grote jaarthema’s. Die vormen een algemeen kader voor de werking van de vereniging en een leidraad voor de keuze van activiteiten georganiseerd door lokale afdelingen en/of door HVV nationaal, in samenwerking met de afdelingen en met de provinciale geledingen. De jaarthema’s worden niet opgevat als een rigide structuur of richtlijn, wel als een richtinggevende bron van inspiratie waarop enthousiast wordt ingespeeld door afdelingen en vrijwilligers.

Gezien het grote (maatschappelijke) belang van de gekozen thema’s (overbevolking, onderwijs, gezondheidszorg, armoede en ongelijkheid, diversiteit en integratie, mensenrechten en herinnering …) blijven ze ook na afloop van de betrokken periode een onderwerp van discussie, onderzoek en voortgezette activiteiten. Bovendien blijven de thema’s ook een plaats krijgen in publicaties zoals Het Vrije Woord en zorgt de uitwerking van jaarthema’s voor stimulerende en vaak blijvende partnerschappen met andere organisaties, vrijwilligers en experten (zoals bv. het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, CLB’s, het UZ Brussel, diverse armoedeorganisaties, interlevensbeschouwelijke en interculturele verenigingen en platformen, migrantenorganisaties, andere sociaal-culturele verenigingen, vormingsinstellingen, bevriende lidverenigingen van UVV/deMens.nu enz.)

Op die manier is het Humanistisch Verbond ook via de uitwerking van dergelijke jaarthema’s breed en publiek aanwezig in heel diverse sectoren van het middenveld en kan het zijn rol als civiele actor met een levensbeschouwelijke en humanistische boodschap op diverse terreinen waarmaken.

Een overzicht van de recente (en nieuwe) jaarthema’s:

Etalage

Aan de jaarthema’s wordt veel aandacht besteed in de jaarlijkse publicatie (met online updates) Etalage, een uitgebreide brochure met een thematisch aanbod van interessante activiteiten als inspiratiebron en praktisch hulpmiddel voor de programmatie.

Afdelingen die gebruikmaken van het aanbod en afdelingen die met hun programmatie inspelen op de jaarthema’s, kunnen financiële ondersteuning krijgen.

Voor meer info verwijzen we hier naar Etalage onder de rubriek 'Afdelingen'.