Humanistisch Verbond

Waarvoor staat het Humanistisch Verbond?

Het Humanistisch Verbond is een sociaal-culturele organisatie die het vrije denken belangrijk vindt. Als vrijzinnig humanisten verdedigen we het recht op vrije meningsuiting en zetten we ons in voor de wilsvrijheid en het zelfbeschikkingsrecht van het individu. Vanuit die visie zijn we voor het recht op abortus en euthanasie en stimuleren we het maatschappelijke debat over ethische thema's.
We doen aan vrij onderzoek, wat betekent dat we niet alles zomaar geloven maar de dingen zelf kritisch onderzoeken en dan onze mening vormen. We geloven in mensen en argumenten, niet in goden of overgeleverde waarheden.
We vinden een goed evenwicht tussen vrijheid en gelijkheid heel belangrijk. En solidariteit: tussen mensen onder elkaar en tussen mens en milieu. We zetten ons in voor een pluralistische en verdraagzame samenleving en respecteren de waarden en overtuigingen van iedereen, voor zover die stroken met de principes van een seculiere democratische rechtsstaat.
Als vrijzinnig humanisten hanteren we geen heilig boek als moreel kompas. We laten ons leiden door verlichtingswaarden als vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid en onderschrijven de belangrijke verklaringen en verdragen die de rechten van de mens tot richtsnoer voor het goede (samen)leven hebben gemaakt.
Als u zich herkent in deze principes en nader kennis wilt maken met vrijzinnig-humanistische waarden in het verbindende kader van een warme vereniging, dan bent u bij ons aan het goede adres!
 
Lid worden en/of uw steun betuigen: zie onderaan deze pagina!

Missie en visie

De missie van het Humanistisch Verbond luidt als volgt:
 
Het Humanistisch Verbond is de sociaal-culturele organisatie die mensen verenigt vanuit een vrijzinnig-humanistisch wereldbeeld.
We doen dat door het ontwikkelen van lokale en bovenlokale activiteiten, acties en initiatieven die vrij onderzoek, kritisch denken, vrije meningsuiting en zelfbeschikking benadrukken.
Vanuit de Verlichtingswaarden vrijheid, gelijkheid en solidariteit willen we een tolerante, democratische, duurzame en verbindende samenleving versterken en helpen realiseren.
Daarbij streven we naar een goed en zinvol leven waarin iedereen zich vrij kan ontplooien.

De uitgebreide visietekst kunt u hier raadplegen.

Beleidsplan

Als Vlaamse sociaal-culturele organisatie ontplooit het Humanistisch Verbond zijn werking binnen het kader van het Decreet Sociaal-Cultureel Werk van de Vlaamse Gemeenschap.
 
Het Beleidsplan 2021-2025 van de vereniging kunt u hier raadplegen.

Statuten en Intern reglement

De statuten van het Humanistisch Verbond kunt u hier raadplegen.
Het Intern reglement van het Humanistisch Verbond kunt u hier raadplegen.

Een sociaal-culturele vereniging met lokale afdelingen, vrijwilligers, leden

Het Humanistisch Verbond is een sociaal-culturele organisatie met meer dan 190 afdelingen actief in heel Vlaanderen en Brussel. De lokale werking wordt gedragen door geëngageerde vrijwilligers die zich belangeloos inzetten om door het organiseren van heel diverse activiteiten de humanistische waarden uit te dragen die het Humanistisch Verbond inmiddels al meer dan 70 jaar belichaamt.
We organiseren met onze lokale afdelingen en met het landelijk secretariaat op jaarbasis vele honderden activiteiten die mensen verbinden, kritisch laten reflecteren over mens en maatschappij en uitnodigen tot maatschappelijke actie. Informatie, cultuur en educatie zijn onze handvaten om mensen te verenigen en intellectueel en sociaal te prikkelen. Ontmoeting staat centraal, zowel binnen de gemeenschap van vrijzinnig-humanisten, als met andere gemeenschappen en groepen: het Humanistisch Verbond staat voor warme sociale contacten met gelijkgezinden én andersdenkenden, want we treden graag in dialoog. Onze activiteiten staan open voor een gemengd en uiteenlopend publiek, inclusief andere levensbeschouwingen en culturen. We organiseren lezingen en debatten, babbelbars en praatcafés, symposia en studiedagen, film- en toneelvoorstellingen, tentoonstellingen, concerten, groepsuitstappen en wandelingen, interculturele en interlevensbeschouwelijke activiteiten en intergenerationele projecten (zie de activiteitenkalender op deze website).

De lokale afdelingen worden in hun werking ondersteund door het landelijk secretariaat en een team van enthousiaste medewerkers. Naast de lokale werking organiseert de vereniging ook overkoepelende activiteiten, vaak in samenwerking met zowel vrijzinnig-humanistische als ook externe partnerorganisaties – middenveldorganisaties, onderwijsinstellingen, onderzoekscentra, uitgeverijen, boekhandels enz. Een overzicht van de vele partners met wie we zowel structureel als occasioneel samenwerken, vindt u hier.

Lentefeesten en feesten vrijzinnige jeugd

Een belangrijk element in de werking van het Humanistisch Verbond is de organisatie van de lokale en regionale vrijzinnige feesten voor kinderen en jongeren, de lentefeesten (6-jarigen) en de feesten vrijzinnige jeugd (12-jarigen). Deze 'overgangsfeesten' die ieder jaar aan populariteit winnen, worden in goede banen geleid door de vele vrijwilligers van de zgn. feestafdelingen, in samenwerking met de leerkrachten niet-confessionele zedenleer en met ouders en ondersteunende sympathisanten. De feesten vormen een belangrijk moment in de opvoeding en ontwikkeling van kinderen en jongeren op betekenisvolle leeftijden en zijn tevens een jaarlijks terugkerend feestelijk hoogtepunt van gemeenschapsvorming voor tienduizenden enthousiaste volwassenen.

Media en communicatie

Naast alle fysieke en sedert de coronacrisis ook online activiteiten profileert het Humanistisch Verbond zich vandaag met een sterk uitgebouwd multimediaal communicatieapparaat, met vele publicaties, een dynamische website, een levendige blog (onder meer gevoed door de humanistische denktank Kwintessens), actieve sociale media (Facebook, Instagram, Twitter), een informatief-kritische recensierubriek, podcasts, video- en televisie-uitzendingen enz. We verwijzen hiervoor graag naar de diverse rubrieken op deze website.

Een vrijzinnig-humanistische gemeenschap

Het Humanistisch Verbond maakt deel uit van de grote vrijzinnig-humanistische gemeenschap in Vlaanderen en Brussel. De vereniging is de grootste ledenvereniging van de vrijzinnig-humanistische 'koepel' UVV/deMens.nu. Andere organisaties die deel uitmaken van dezelfde koepel zijn bv. CAVA (Centrum voor Academische en Vrijzinnige Archieven), De Maakbare Mens, Hujo (de Humanistische Jongeren), Mensen & Wetenschap, het Vermeylenfonds, het Willemsfonds enz. Een overzicht van alle lidverenigingen van de vrijzinnige koepel vindt u op de website van deMens.nu.
Het Humanistisch Verbond is ook lid van de internationale vrijzinnig-humanistische verenigingen Humanists International en EHF (European Humanist Federation).

Een heel korte historiek

Het Humanistisch Verbond werd opgericht in 1951. In 2007 werden onder de nieuwe naam Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (HVV) de krachten gebundeld van het vroegere HV (Humanistisch Verbond), OVM (Oudervereniging voor de Moraal), GG (Grijze Geuzen) en HVV (Humanistisch-Vrijzinnig Vormingswerk). In 2018 werd HVV opnieuw omgedoopt in Humanistisch Verbond, een naam die nog altijd klinkt als een (vrijzinnige) klok en die als geen ander geassocieerd wordt met het vrijzinnig-humanistische gedachtegoed.
Vrijzinnigheid en de humanistische levensbeschouwing hebben in ons land een lange en moeilijke strijd gekend. Strijd voor erkenning en gelijkberechtiging, maar ook tegen discriminatie en uitsluiting in het sociale leven. Hierover werd een film gemaakt die enkele pioniers van vrijzinnigheid en humanisme in Vlaanderen aan het woord laat.

Lid worden en/of uw steun betuigen met een (fiscaal aftrekbare) gift?

Met uw lidmaatschap en/of uw gulle gift betuigt u uw steun aan een warme organisatie in het hart van het sociaal-culturele middenveld die als geen ander de waarden van het humanisme en van de Verlichting (vrijheid, gelijkheid en solidariteit) én het zelfbeschikkingsrecht van het individu hoog in het vaandel draagt. Het is mede dankzij uw gewaardeerde steun dat wij onze werking kunnen ontplooien en onze doelstellingen kunnen realiseren. Klik hier voor alle info over lidmaatschap en steun.

Informatie en contact

Met al uw vragen kunt u terecht op het secretariaat van het Humanistisch Verbond: Pottenbrug 4, 2000 Antwerpen, [email protected], T 03 233 70 32 (tijdens kantooruren).