Doe de test

Ben ik een vrijzinnige humanist? Doe de test

Wilt u graag even testen of u de ideeën en uitgangspunten van het vrijzinnig humanisme genegen bent? Doe de test en laat u misschien verrassen door uw eigen standpunten!


Over het algemeen ben ik geneigd de uitspraken van gezaghebbende wetenschappers, opiniemakers, journalisten enz. zonder meer te aanvaarden.

Nee

Een vrije denker en humanist zal altijd zelf kritisch nadenken over argumenten en opinies van anderen. Hij is ongevoelig voor gezagsargumenten, ook als deze afkomstig zijn van mensen met autoriteit of specialisten ter zake.


Spiritueel leven is mogelijk zonder dat je in een godheid gelooft.

Ja

Vele mensen hebben nood aan een of andere vorm van spiritualiteit, maar die wordt niet noodzakelijk door een geloof of en godheid ingevuld. Ook niet-religieuze rituelen en ceremonies kunnen de mens zingeving bieden.


De aandacht voor ecologie en klimaat is zwaar overdreven. Er zijn nog periodes van globale opwarming geweest en de natuur herstelt zich vanzelf.

Nee

Deze uitspraak is allesbehalve humanistisch. Het is inmiddels wetenschappelijk aangetoond dat het klimaat en het milieu al onze aandacht en zorg nodig hebben indien we onze planeet ook voor toekomstige generaties leefbaar willen houden. Als humanist houden we rekening met het welzijn van alle mensen, dieren en ecosystemen, zowel huidige als toekomstige.


Kritiek en zelfkritiek zijn positieve eigenschappen. Kritisch denken is het vertrekpunt van vrij onderzoek, wetenschappelijke ontwikkeling en menselijke vooruitgang.

Ja

Kritiek, zelfkritiek en kritisch denken zijn fundamenteel voor een humanistische visie op mens, wetenschap en samenleving. Wetenschappelijke en morele vooruitgang zijn pas mogelijk als we alles voortdurend in vraag stellen en toetsen aan waarheid en werkelijkheid.


Iedereen mag leven volgens zijn of haar persoonlijke inzichten, op voorwaarde dat rekening wordt gehouden met menselijke normen en waarden en met het welzijn van de medemens.

Ja

Voor humanisten zijn autonomie en zelfbeschikking essentiële waarden. Humanisten bepalen zelf op basis van kritisch onderzoek en morele reflectie wat voor hen belangrijk is, maar zij houden daarbij wel rekening met de rechten en het welzijn van de ander en met de principes die het harmonieus samenleven in een democratische rechtsstaat garanderen.


Vrijheid, gelijkheid of gelijkwaardigheid, en solidariteit zijn belangrijke waarden.

Ja

Humanisme wordt gedragen door een aantal belangrijke waarden die we kennen en eerbiedigen sinds de periode van de Verlichting: waarden zoals pluralisme, verdraagzaamheid, solidariteit, dialoog, gelijkwaardigheid, democratie enz. Waarden die we ook terugvinden in belangrijke internationale verdragen zoals de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.


Ook religies en religieuze gezagsdragers kunnen zinnige bijdragen leveren aan maatschappelijke of ethische debatten. Maar religieuze voorschriften en dogma’s kunnen niet als argument worden gebruikt.

Ja

Iedere levensbeschouwing kan op bepaalde vlakken een meerwaarde bieden, zolang ze evenwel niet probeert om andersdenkenden te beknotten in hun vrijheid en de eigen inzichten voor te stellen als absoluut en onveranderlijk.


Mensen die het minder goed hebben, zijn daar meestal zelf verantwoordelijk voor. De samenleving beloont wie zich inspant.

Nee

Medemenselijkheid, redelijkheid, begrip en solidariteit zijn belangrijke waarden voor het humanisme. Mensen worden aangemoedigd om te streven naar geluk, voorspoed en vooruitgang, maar wie omwille van omstandigheden, tegenslag, handicaps of sociale omgevingsfactoren uit de boot valt, heeft altijd recht op hulp en ondersteuning. Het humanisme ijvert voor een humane samenleving waarin niemand aan zijn lot wordt overgelaten.


Fundamentalisme en radicalisme moeten worden getolereerd, in naam van de vrije meningsuiting.

Nee

Vrijzinnig humanisme is fundamenteel ondogmatisch, ook wat de eigen uitgangspunten betreft. De vrijheid van meningsuiting is het hoogste goed, maar die vrijheid is niet verenigbaar met een visie die diezelfde vrijheid ontkent en onmogelijk maakt. Fundamentalisme en radicalisme horen niet thuis in een vrije en democratische samenleving, omdat ze de vrijheid, de vrijheid van denken en de autonomie van de burger beknotten.


Zonder een god zijn normen en waarden betekenisloos.

Nee

Voor een vrijzinnig humanist is het de mens zelf die zin geeft aan normen en waarden en die bepaalt wat essentieel is om op een goede en humane manier te kunnen samenleven. Ethiek is gemaakt voor en door mensen en heeft geen goddelijk fundament nodig om waardevol en betekenisvol te zijn en om autoriteit te kunnen afdwingen.


Heeft u hoog gescoord op deze (uiteraard eerder indicatieve) test? Misschien hebt u wel interesse om het vrijzinnig humanisme te ondersteunen en lid te worden van onze vereniging? Alle informatie over het lidmaatschap en andere vormen van steun vindt u hier.

Of misschien wilt u sowieso graag onze nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte gehouden worden van nieuws en activiteiten? Klik hier om de nieuwsbrief te ontvangen.

Of misschien heeft u nog vragen of opmerkingen voor ons? Dat kunt u door ons een e-mail te sturen via het contactformulier.