Doelgroepen

Doelgroepen en thematische afdelingen

Het Humanistisch Verbond herbergt verschillende types van afdelingen: groepen met een brede sociaal-culturele werking; afdelingen die zich voornamelijk toespitsen op de organisatie van lentefeesten en feesten vrijzinnige jeugd en daarbij ook activiteiten voor jongeren en ouders organiseren; afdelingen met een specifieke werking voor senioren (de Grijze Geuzen); afdelingen waar voornamelijk vrijzinnige vrouwen actief zijn; en ook thematische afdelingen die activiteiten organiseren en actievoeren rond een bepaalde thematiek (zoals Atheïsme Vlaanderen). Hieronder vindt u meer informatie over sommige van deze groepen en/of links naar hun eigen websites.

Grijze Geuzen

De Grijze Geuzen zijn de actieve senioren van het Humanistisch Verbond, met eigen afdelingen en een landelijke koepelvereniging, het Grijze Geuzen Platform.

Leden zijn vertegenwoordigd in de stedelijke seniorenraden voor advies en in de gemeentelijke cultuurraden voor ondersteuning van het culturele leven.
Het Grijze Geuzen Platform ijvert voor het zelfbeschikkingsrecht en het welzijn van ouderen in onze gemeenschap, met aandacht voor solidariteit en respect voor de medemens.
Als lid van de Vlaamse Ouderenraad wil het Platform ook advies geven en invloed uitoefenen op de beleidskeuzes die gemaakt worden over het welzijn, de levenssituatie en de welvaart van senioren.
Het Grijze Geuzen Platform verdedigt het recht op waardig ouder worden, het recht op euthanasie, op aangepast wonen en alle zaken die voor ouderen van groot belang zijn.

De meeste activiteiten van de Grijze Geuzen vinden plaats na de middag, zodat ook de niet meer zo jonge senioren kunnen participeren. Er zijn ook geregeld bijzonder verrijkende intergenerationele activiteiten, waarbij ideeën en ervaringen worden uitgewisseld met de jongere generatie(s).

Voor meer info, contacteer het nationaal secretariaat: Pottenbrug 4, 2000 Antwerpen, [email protected], T 03 233 70 32. De Grijze Geuzen worden begeleid door educatief medewerker Magda Heeffer, [email protected].

Vrijzinnige vrouwen

Het Humanistisch Verbond besteedt in zijn werking veel aandacht aan gelijke rechten voor mannen en vrouwen, en uiteraard ook aan de bredere genderproblematiek, met rechten voor holebi’s, transgenders … We organiseren regelmatig activiteiten en studiedagen hierover, meestal in samenwerking met gespecialiseerde partners, zoals bv. RoSa, Amazone, de Vrouwenraad, çavaria, het Roze Huis, Basta, enz. De thema’s die we aansnijden gaan breder dan de ‘klassieke’ feministische standpunten en verzuchtingen. Zo hebben we bv. ook aandacht voor geweld en seksisme, stereotiepe beeldvorming, genitale verminking, combinatie arbeid-gezin, sekswerkers, interculturele thema’s, religieuze symbolen en vrouwenrechten, enz.

Vanaf 2018 starten we met een nieuwe ‘vrouwenblog’ (tekst en video) waarin we vrijzinnig-humanistische vrouwen van verschillende generaties aan het woord laten over (onder meer) vrouw- en gendergerelateerde thema’s (zie link). Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met educatief medewerker Laura Michiels: [email protected].

Het Humanistisch Verbond is vertegenwoordigd in de Vrouwenraad en houdt op die manier de vinger aan de pols van actuele problematieken en beleidsmatige ontwikkelingen op het vlak van gelijke rechten. De vertegenwoordiging biedt ook de mogelijkheid om vrijzinnig-humanistische aandachtspunten en standpunten op de agenda te plaatsen.

Een van onze vrijzinnige vrouwengroepen is de zeer actieve afdeling Vrijzinnige Vrouwen Keerbergen/Tremelo: op hun blog vind je allerlei informatie over activiteiten en kan eenieder zijn/haar interactieve ei kwijt als reactie op de gepubliceerde berichten. Contact: [email protected].

Wie specifiek geïnteresseerd is in (vrijzinnig-humanistisch geïnspireerde) vrouwen- en genderthema’s en/of belangstelling heeft om inhoudelijk of als vrijwilliger een steentje bij te dragen, kan ons contacteren op het adres van het nationaal secretariaat [email protected].

Jongeren / niet-confessionele zedenleer

Informatie voor ouders en leerkrachten

Volgt uw kind niet-confessionele zedenleer? Dan heeft u samen met hem/haar gekozen voor een morele vorming in een open geest, waarbij uw kind op weg wordt geholpen om zelf normen en waarden te ontdekken en zo een verdraagzaam, zelfstandig en kritisch ingesteld mens te worden.

Het Humanistisch Verbond heeft van oudsher een sterke band met de cursus en de leerkrachten niet-confessionele zedenleer. Hoewel de Oudervereniging voor de Moraal niet meer bestaat als aparte organisatie, zijn vele leerkrachten ncz nog altijd aangesloten en/of nauw betrokken bij het Humanistisch Verbond, via de afdelingen die de vrijzinnige feesten organiseren en via de affiniteit met het vrijzinnig-humanistische gedachtegoed en verenigingsleven. Het Humanistisch Verbond heeft een sterke vertegenwoordiging in de Werkgroep Leraren Ethiek (WLE)/Digimores. Diverse van onze publicaties kunnen worden gebruikt als didactisch materiaal en/of achtergrond voor de lessen en het Humanistisch Verbond biedt een waaier van fijne artikelen en gadgets aan voor leerkrachten en leerlingen/feestelingen (webshop).

Raadpleeg ook de website van de Raad voor Inspectie en Begeleiding Niet-Confessionele Zedenleer (RIBZ): www.ribz.be.

Raadpleeg ook de website van Digimores: www.digimores.org.

Lentefeest en feest vrijzinnige jeugd

Indien uw kind niet-confessionele zedenleer volgt, is de kans groot dat hij/zij als zesjarige het vrijzinnig-humanistische lentefeest viert of als twaalfjarige het feest vrijzinnige jeugd.
De zesjarigen zetten op een feestelijke en plezierige manier de eerste symbolische stappen in de wereld waar het ernstig wordt. De kleutertijd is voorbij en daar zijn de eerste leerjaren en ook de eerste levensvragen. De overstap naar de grote school is gezet.
De twaalfjarigen zijn op een belangrijk moment gekomen in hun leven. Ze zijn geen kinderen meer en ook nog geen volwassenen. Het feest vrijzinnige jeugd symboliseert het afscheid van de kindertijd en wijst op de openstaande deur naar de volwassenheid.

Door samen het lentefeest en het feest vrijzinnige jeugd te vieren, laten kinderen, jongeren en volwassenen aan elkaar zien dat ze niet alleen staan met hun vrijzinnig-humanistische overtuiging.
Beide feesten worden georganiseerd door plaatselijke afdelingen en/of door erkende organisatiecomités. Voor alle informatie over de feesten kun u het secretariaat contacteren, [email protected].

Download hier de folder ‘Tijd om te feesten’.

Uitgebreide informatie over deze almaar in populariteit toenemende vrijzinnige feesten vindt u ook op de portaalsite www.lentefeest.be (of www.feestvrijzinnigejeugd.be).

Onze webshop heeft een groot en aantrekkelijk aanbod aan plezierige en educatief verantwoorde (cadeau-)artikelen voor de jonge feestelingen.

Keuzevrijheid levensbeschouwelijke vakken en mogelijkheid tot vrijstelling

Zoals bekend kunnen ouders van (minderjarige) kinderen die les volgen in het officieel lager en secundair onderwijs kiezen tussen een cursus niet-confessionele zedenleer of een cursus in één van de erkende godsdiensten. Ouders die dat wensen kunnen evenwel ook een vrijstelling krijgen voor hun kinderen indien zij bezwaren hebben tegen het laten volgen van een dergelijke levensbeschouwelijke cursus.

De voorwaarden voor het verkrijgen van zo een vrijstelling kunt u bekijken via deze link (Besluit van de Vlaamse Regering van 14/07/2004).

Atheïsme Vlaanderen

Van nature zijn mensen goddeloos. Door traditie, opvoeding, cultuur of door een specifieke gebeurtenis worden sommigen echter godsdienstig. Gelukkig blijven veel mensen hun natuurlijke staat behouden. En daar voelen ze zich uitstekend bij.

Atheïsme Vlaanderen is een thematische afdeling van het Humanistisch Verbond die een ijkpunt wil zijn van atheïsme in Vlaanderen. Een graadmeter dus, een norm. Aan de hand van informatie en duiding, standpunten en acties, cursussen en conferenties, e.d. en voor leden en geïnteresseerden.
Een bestaan zonder god(en) biedt meer ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, voor wetenschappelijke kennis, voor democratische onderhandeling, voor maatschappelijke vrede, voor een seculiere samenleving, voor existentiële levensvragen, voor écht menselijk geluk.

Atheïsme Vlaanderen heeft een eigen website: www.atheisme-vlaanderen.be.