HVW magazine

Het Vrije Woord magazine verschijnt vier keer per jaar en wordt gratis bezorgd aan alle leden van het Humanistisch Verbond. Het magazine wordt ook verspreid naar vrijzinnige centra, partnerorganisaties en bevriende verenigingen, bibliotheken, instellingen hoger onderwijs enz. Extra aantallen kunnen door afdelingen, VOC's enz. worden aangevraagd bij het secretariaat van het Humanistisch Verbond. Externe verenigingen en instellingen én particulieren kunnen zich abonneren voor € 20 per jaar.

Het Vrije Woord magazine is veel meer dan een 'ledenblad' dat gemeenschapsbevorderend werkt en leden en andere stakeholders informeert over activiteiten en het reilen en zeilen van de vereniging. Het heeft immers ook de ambitie om een inhoudelijk sterk magazine te zijn dat met goed gedocumenteerde themanummers vanuit kritisch vrijzinnig-humanistisch perspectief de vinger aan de pols houdt van maatschappelijke en sociaal-culturele ontwikkelingen. De artikels en interviews worden zowel geschreven door eigen medewerkers en vrijwilligers, als door experten en organisaties die hun bereidwillige medewerking verlenen. Alle bijdragen worden geschreven op vrijwillige basis. Aan de jaarthema's wordt telkens een apart nummer gewijd dat het thema inleidt en voor achtergrond en inspiratie zorgt voor de programmatie door de afdelingen. De themanummers brengen onderbouwde analyses in een toegankelijke journalistieke stijl en zijn zodanig uitgewerkt dat ze kunnen fungeren als inhoudelijke dossiers die ook bruikbaar zijn voor onderwijsdoeleinden (bv. voor leerkrachten en docenten niet-confessionele zedenleer).

Naast de vier nummers op jaarbasis, verschijnen van het magazine soms ook bijzondere edities, bv. ter gelegenheid van de tweejaarlijkse Prijs Vrijzinnig Humanisme, of als extra editie voor de deelnemers (ouders en sympathisanten) aan de vrijzinnige feesten.

Het Vrije Woord magazine is een belangrijk en door de leden gewaardeerd communicatiemiddel van het Humanistisch Verbond. In 2023 wordt het magazine zowel inhoudelijk als vormelijk volledig vernieuwd en wordt het ook een multimediaal magazine met kruisbestuivingen naar de andere media en communicatiedragers van de vereniging, zoals blogs, video's, podcasts en sociale media.

Lees hier alvast enkele artikels uit het nieuwe nummer
Schrijven voor Het Vrije Woord

Indien u interesse heeft om op regelmatige basis of in functie van een bepaald thema bijdragen te verzorgen voor Het Vrije Woord, kunt u contact opnemen met de redactie. Opiniestukken zijn ook welkom, mits ze (bij voorkeur) aansluiten bij het thema van het nummer en in overeenstemming zijn met de missie en visie van het Humanistisch Verbond.

Info en contact

Voor algemene info en vragen over abonnementen of leveringen kunt u het nationaal secretariaat contacteren, Het Vrije Woord, Pottenbrug 4, 2000 Antwerpen, [email protected], T 03 233 70 32. U kunt ook het contactformulier gebruiken.

Voor redactionele vragen of opmerkingen, kunt u terecht bij de redactiecoördinator [email protected].