Het Vrije Woord
Geschreven door Frank Roels
  • 426 keer bekeken
  • minuten leestijd
  • Reacties

17 oktober 2023 Kan kindermisbruik voorkomen worden door de lessen moraal?
Na de documentaire 'Godvergeten' gaat de meeste aandacht naar het straffen van de daders en van de katholieke Kerk, en naar het stoppen van de financiering van dat instituut. Maar moeten we ook niet nadenken over de preventie van kindermisbruik? Zijn de lessen niet-confessionele zedenleer (ncz) niet een van de middelen?
In die lessen wordt grensoverschrijdend gedrag besproken, zie bijvoorbeeld het interview met een leerkracht. 
In de uitgebreide leerdoelen van de cursus ncz (versie 2017, basisonderwijs) lezen we o.m. bij 'Kinderrechten': 'Weten wat privacy is en wanneer die geschonden wordt'. 'Neen zeggen als men neen voelt en bedoelt.' En nog veel meer dat samenvattend gericht is naar het aanleren van autonomie. Lees die leerplannen online.
_Wat zegt de christelijke leer over seksualiteit?
'Doe nooit wat onkuisheid is', is het zesde gebod dat alle kinderen in de godsdienstlessen moeten instuderen. Beleving van seks mag volgens de rooms-katholieke leer alleen binnen het huwelijk, en jongeren moeten zich onthouden. Zelfs binnen het huwelijk moeten echtparen zich beperken, volgens een bekende Vlaamse professor en wetenschapper, in zijn beroemde boek Voor moeder en kind: 'Overdaad aan geslachtsverkeer is een al te zeer verspreide kwaal. Er zijn echtgenoten die het beste hunner krachten in dagelijks geslachtsverkeer verliezen. Dagelijks geslachtsverkeer is geslachtelijke ontaarding.' Voor deze katholieke professor is masturbatie (door jongens) een ziekte.
Het bovenstaande geldt ook voor de andere godsdiensten van het boek: de joodse godsdienst en de islam.
Samengevat: de drie grote godsdiensten remmen de beleving van seks af. Deze ideologie krijgt haar extreme vorm in het celibaat van katholieke priesters en religieuzen. Maar de menselijke biologie, geest en hormonen laten zich niet commanderen door godsdienstregels, die tevens onmenselijk zijn. In de feiten worden die regels massaal overtreden, vaak ook op misdadige wijze zonder eerbied voor de andere persoon. 
_Een positieve visie op seks
Het vrijzinnig humanisme heeft al generaties lang een andere, positieve visie op seks. In het verleden was er de strijd tegen het verbod op de verkoop van voorbehoedsmiddelen, en voor het geven van informatie over geboorteregeling en vlotte toegankelijkheid van de middelen (de consultatiebureaus …). Vandaag gaat het gevecht verder voor de wet op de vrijwillige zwangerschapsonderbreking. Dit impliceert de aanvaarding van seksuele activiteit, terwijl de tegenstanders van versoepeling in feite de zwangere vrouw en haar partner willen straffen voor hun tuchteloosheid of gebrek aan zelfbeheersing. Hier speelt een rol dat de katholieke ideologie vrouwen op de tweede plaats zet: het priesterambt en hogere kerkelijke functies zijn voorbehouden aan mannen, ook vandaag nog. Dat is de schuld van de zonde die Eva beging in het paradijs met de appel der wetenschap, een schuld die eeuwenlang vertaald werd in telkens nieuwe regels.
Een positieve visie op seks én wetenschap kenmerkte de humanistische jongerenbeweging van bij de oprichting (1954), zie de historiek beschreven in dit artikel.
_De kerkelijke hiërarchie
Een tweede factor binnen de katholieke Kerk werkt het seksuele misbruik in de hand: de hiërarchie, dat is de machtsstructuur waarbij het kind ondergeschikt is aan de ouder, de gewone gelovige ondergeschikt is aan de pastoor, deze ondergeschikt aan de bisschop, en deze aan de paus en het concilie 'Rome'. Wat mag, wat niet mag, goed en kwaad, wordt aan de top beslist en wereldwijd aangeleerd. De VRT-documentaire maakt duidelijk hoe de macht van de clerus over de kinderen, maar ook over hun ouders, heeft toegelaten dat zo lang en zo uitgebreid misbruik heeft plaatsgevonden. Zijn de pater/pastoor/bisschop/paus niet de vertegenwoordigers van God? Dat God ons bevelen geeft, rechtvaardigt ook de gruwelijke slachtpartijen van de godsdienstoorlogen tussen christenen én de kruistochten.
Deze machtsstructuur, en de godsdienstige geboden, worden aangeleerd vanaf de peuterleeftijd in de katholieke scholen en in de godsdienstlessen van het officieel onderwijs[1]. Wie daarentegen in het officieel onderwijs zedenleer volgt, ontsnapt hieraan en krijgt een andere moraal aangereikt gericht op gelijkwaardigheid en autonomie.
_Wordt vervolgd
De buitengewone media-aandacht voor de VRT-documentaire waardoor priesters en paters nu in het verdomhoekje zitten, spoort sommigen aan hard te zoeken naar een seksueel schandaal in een ander, niet-kerkelijk milieu. Het is een beproefd thema om een politicus te boycotten; ik citeerde daar vroeger al voorbeelden van (blo 20 e.v.).
Werd niet onlangs een succesvol partijvoorzitter meermaals verdacht gemaakt? Niet alleen de Kerk is een dictatuur …[2]
Maar de publieke verontwaardiging over de Kerk versterkt ook het pleidooi door veel oud-katholieken (dat al een heel tijdje bezig was): het godsdienstonderwijs in de scholen afschaffen. Maar dat zou betekenen: ook de lessen ncz schrappen. Helaas weet een grote meerderheid van Vlamingen niet wat de waarde is van dat vak. Een perverse gang van zaken.
_Noten
  1. Advocaat Christine Mussche: 'Ik heb het zelfs moeilijk op kerkelijke begrafenissen. Wat ze daar allemaal zeggen in hun gebeden. "Door mijn schuld, door mijn schuld", of: "Heer, ik ben niet waardig dat jij tot mij komt", of dat mensen zich "klein" moeten voelen. God, wat een indoctrinatie.' 
  2. 'De Kerk is niet de enige dictatuur …'. Dat geldt bv. ook voor universiteiten, ziekenhuizen en media. Hiërarchie zit in deze instituten ingebakken. De geestelijken waren in veel opzichten de top van de samenleving tijdens het hoogtepunt van het misbruik. De scholen waarin pedofilie plaatsvond, stonden hoog aangeschreven en in het beste geval hielp een priester of pater je om een plekje in de hemel te bemachtigen.
    In de universiteit zijn het professoren die doctorandi kunnen maken of breken. In het ziekenhuis zijn het aangestelde artsen en specialisten die over het lot van de assistent beslissen. En als de nieuwe hoofdredacteur van een krant u niet mag, bent u als freelancer uw inkomen kwijt. Zie Suzanne Roes, doctoranda UAntwerpen.
Het Vrije Woord
Frank Roels is lid van het Humanistisch Verbond en van het August Vermeylenfonds. Zie ook http://vermeylenfonds.wordpress.com/category/frank-roels/ Frank Roels schreef een hoofdstuk over seksuele moraal in zijn werk. https://biblio.ugent.be/person/801000072304
_Frank Roels -
Meer van Frank Roels

_Recent nieuws

Bekijk alle nieuwe berichten

_Populair nieuws

Bekijk meer populair nieuws